Loading
İLKE MİMARLIK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENME POLİTİKASI/

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENME POLİTİKASI

Mimari Proje, Konsept Tasarım ve Geliştirme

İlke Mimarlık Online İş Başvurusunda Bulunan Çalışan Adayları İçin Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Beyanı

  1.  Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, İLKE MİMARLIK Türkiye’de kurulu İLKE EKYIL MİMARLIK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (“İLKE MİMARLIK” ya da “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, Online iş başvurusu yapacak olan çalışan adaylarımızın kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Başta KVKK mevzuatı olmak üzere ve ilgili mevzuat kapsamında, online iş başvurularında İLKE MİMARLIK ile paylaştığınız / paylaşacağınız kimlik, iletişim, askerlik durumu, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlara dayalı kişisel verileriniz, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sonuçlanabilmesi amacıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda mezkûr kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

İLKE MİMARLIK tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Online iş başvurusu ile elde edilen kişisel veriler; Kanunun 5. Maddesinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
‘ilgili kişinin rızası’ hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik yolla işlenmektedir.

İLKE MİMARLIK’ın veri işleme politikası hakkında detaylı bilgiyi https://www.ilkemimarlik.com/sozlesmeler/ adresinde yer alan ‘‘İLKE MİMARLIK Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan’’ Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.ilkemimarlik.com/sozlesmeler/ilke-mimarlik-kisisel-verilerin-korunmasi-aydinlatma-metni/ adresinde yer alan ‘‘İLKE MİMARLIK Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninden’’ ulaşabilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen yine yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla 1. Maddede belirtilen İLKE MİMARLIK (iştirakler ve bağlı ortaklıklar) ile ürün ve hizmet alıcılarına aktarılabilecektir.

  1. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Yukarıda bahsi geçen hakları öğrenmek için www.ilkemimarlik.com/iletisim linkinde yer alan iletişim formundan bizlere ulaşabilirsiniz.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

  • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [Şenlikköy Mah. Eski Halkalı Cad. No.3 D.10 Bakırköy/İSTANBUL] adresine iletilmesi,
  • Formun info@ilkemimarlik.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

İLKE MİMARLIK, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  1. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu İLKE MİMARLIK ‘Şenlikköy Mah. Eski Halkalı Cad. No.3 D.10 Bakırköy / İSTANBUL adresine yahut info@ilkemimarlik.com adresine e-posta adresine bildirebilirsiniz.